anthropocene

Västvärldens moraliska upplösning illustreras tydligt av det pågående försöket att störta den legitima regimen i Venezuela. USA förbereder en attack på ytterligare en regim som vägrar underordna sig den angloamerikanska oligarkins ekonomiska intressen. Efter andra världskriget har vi sett detta ske i en lång rad länder och alltid har man försökt ge sken av att sprida demokrati och frihet. Resultatet har nästan alltid blivit det rakt motsatta – diktatur, kaos och död samt okontrollerbara flyktingströmmar.

Under kriget mot Vietnam fick USA så stora budgetunderskott att de tvingades ge upp den guldmyntfot som var säkerheten bakom dollarn. Då etablerades en ny mekanism för att säkra dollarns värde – nämligen petrodollarn. Det handlade om att all olja skulle handlas i dollar och därmed skulle alla oljeberoende länder tvingas att hålla betydande dollarreserver för att kunna betala för sin oljeimport. På så sätt kunde USA fortsätta bygga sin globala krigsmakt med lånade pengar…

View original post 1,394 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s